Контакт-центр (0462) 616-204
 
Контакт-центр (0462) 616-204

Збори акціонерів

20.03.2018 / 09:25

Додаток №2 до Протоколу засідання Наглядової ради

Додаток №2
до Протоколу 
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації  «ЧЕРНІГІВГАЗ»
№22/03-2018 від «22» березня 2018 р.

Затвердити проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства призначених на 10 квітня 2018 року:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:

-    Набережна Наталія Вячеславівна - Голова Лічильної комісії;

-    Шевченко Ірина Сергіївна - член Лічильної комісії;

-    Ківшик Юлія Сергіївна - член Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталя Олександра Володимировича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на  Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного  Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів  Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році дивіденди не нараховувати.

10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;

2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;

3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;

4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;

5. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;

6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект №1

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства  в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства  підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений  цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки  (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію  Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій  цими Загальними зборами Товариства.

Проект №2

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства  в новій редакції, який набирає чинності з 01.05.2018 року одночасно з набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства  підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений  цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки  (з правом передоручення іншим особам) здійснити з 01.05.2018 року державну реєстрацію  Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої  цими Загальними зборами Товариства.

12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

Проект №1

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені  цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

Проект №2

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції, які набирають чинності з 01.05.2018 року одночасно з набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект №1

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.

2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення  цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення     Загальними зборами Товариства.

Проект №2

1. Припинити з 01.05.2018 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- Резніченко Наталія Анатоліївна - представник акціонера  Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»;

- Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД  (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;

- Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД  (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;

- Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД  (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;

- Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД  (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

2. Повноваження зазначених членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства є чинними у повному обсязі до 01.05.2018 року.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товариства у складі: згідно прийнятого Загальними зборами Товариства Статуту та внесених пропозицій від акціонерів*

15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається  з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект №1

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою)  Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати  від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Проект №2

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою)  Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з 01.05.2018 року.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати  від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства.

2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення  цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення     Загальними зборами Товариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект №1

Зняти питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства» з розгляду Загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект №2

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: згідно прийнятого Загальними зборами акціонерів Статуту Товариства та внесених пропозицій від акціонерів*

18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект №1

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати  від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Проект №2

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.

2. У випадку не обрання нового складу Ревізійної комісії раніше укладені з членами Ревізійної комісії Товариства договори про виконання посадових обов’язків члена Ревізійної комісії є припиненими з дати прийняття цього рішення, та з такими членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори, що затверджені цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати  від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 415 100 000,00 грн. (чотириста п’ятнадцять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 622 700 000,00 грн. (шістсот двадцять два мільйони сімсот тисяч гривень 00 копійок);

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 1 371 000 000,00 грн. (один мільярд триста сімдесят один мільйон гривень 00 копійок);

- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 87 200 000,00 грн. (вісімдесят сім мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок).