Контакт-центр (0462) 616-204
 
Контакт-центр (0462) 616-204

Актуальна інформація

11.04.2018 / 11:12

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості:

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Чернігівгаз"
  2. Код за ЄДРПОУ: 03358104
  3. Місцезнаходження: 14021, м.Чернігів, вул. Любецька, 68
  4. Міжміський код, телефон та факс: 0462 644090 0462 644090
  5. Електронна поштова адреса: Liudmyla.Cherninska@cngas.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію):

  1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2018
  2. Повідомлення опубліковано у* Вiдомостi НКЦПФР №71 11.04.2018
  3. Повідомлення розміщено в мережі Інтернет на сторінці www.stockmarket.gov.ua 11.04.2018.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Резнiченко Наталiї Анатолiївни 00 00 0
хх
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Резнiченко Наталiї Анатолiївни.
10.04.2018 припинено повноваження член наглядової ради Ушанов Iлля Юрiйович 00 00 0
хх
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Ушанова Iллi Юрiйовича.
10.04.2018 припинено повноваження член наглядової ради Iан Бьорд 00 00 0
хх
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Iан Бьорда.
10.04.2018 припинено повноваження член наглядової ради Мiлькевич Вiталiя Павловича 00 00 0
хх
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Мiлькевича Вiталiя Павловича.
10.04.2018 припинено повноваження член наглядової ради Девiд Ентонi Ховард Браун 00 00 0
хх
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Девiда Ентонi Ховард Брауна.
10.04.2018 обрано член наглядової ради Iан Бьорд 00 00 0
хх
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року обрано членом наглядової ради Iан Бьорда
10.04.2018 обрано член наглядової ради Девiд Ентонi Ховард Браун 00 00 0
хх
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року обрано членом наглядової ради Девiда Ентонi Ховарлда Брауна
10.04.2018 обрано член наглядової ради Ушанов Iлля Юрiйович 00 00 0
хх
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення вiд 10 квiтня 2018 року про обрання членом наглядової ради Ушанова Iллю Юрiйовича.
10.04.2018 обрано член Наглядової ради Мiлькевич Вiталiй Павлович 00 00 0
хх
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року обрано членом наглядової ради Мiлькевича Вiталiя Павловича
10.04.2018 обрано член наглядової ради Резнiченко Наталiя Анатолiївна 00 00 0
хх
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято рiшення про обрання членом наглядової ради Резнiченко Наталiю Анатолiївну.

 3. Підпис:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння Ярова Алла Артурiвна

11.04.2018

Джерело: